Algemene voorwaarden The Spreadmaker BV

Industriepark 15 – B-2235 Hulshout R.P.R Turnhout – BE 0451.346.938

 

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (en alle gevolgen van deze overeenkomsten) afgesloten tussen The Spreadmaker en de medecontractant. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden zullen slechts geldig zijn indien zij voorafgaandelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Behoudens andersluidende en expliciete schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden hierbij de eigen algemene voorwaarden van de medecontractant expliciet uitgesloten.

 

Prijzen

Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle prijzen exclusief btw en zijn alle andere eventueel van overheidswege geheven taksen of belastingen ten laste van de medecontractant. Alle prijzen opgegeven door The Spreadmaker zijn indicatief. Indien na totstandkoming van de overeenkomst zoals voormeld een of meer prijsfactoren zouden verhogen, zal The Spreadmaker gerechtigd zijn deze verhogingen door te rekenen aan de medecontractant. Elke vorm van korting of prijsvermindering die door The Spreadmaker aan de medecontractant zou worden toegekend is alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door The Spreadmaker wordt bevestigd middels een creditnota.

 

Facturen en betalingen

Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen steeds contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van The Spreadmaker op datum van levering zoals voormeld. Ingeval van betwisting van een factuur dient de medecontractant deze binnen 8 dagen na ontvangst van de betrokken factuur te betwisten middels aangetekend schrijven gericht aan The Spreadmaker. Na deze termijn worden geen betwistingen meer aanvaard. Ingeval van niet-betaling door de medecontractant binnen voormelde termijn van 30 dagen, zal The Spreadmaker van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling recht hebben op een interest ten belope van 10% per jaar op het bedrag van de openstaande vordering. Deze interest zal per maand berekend worden, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal beschouwd worden. Ingeval van niet-betaling door de medecontractant binnen voormelde termijn, zal de medecontractant tevens forfaitair en ten titel van schadebeding een bedrag van 10% van de hoofdsom verschuldigd zijn met een minimum van 500 EUR zulk onverminderd het recht van The Spreadmaker om aanspraak te maken op vergoeding van de werkelijk geleden kosten en schade. Alle door de medecontractant gedane betalingen dienen eerst in mindering te worden gebracht van voormeld schadebeding en de overige kosten gebracht te worden, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom. Indien de medecontractant meerdere facturen onbetaald laat, wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur gebracht en vervolgens op de op één na oudste factuur etc. Indien de medecontractant een van haar verplichtingen ten aanzien van The Spreadmaker niet nakomt of een schuld op vervaldag niet betaald heeft, zullen alle schuldvorderingen van The Spreadmaker (daarin eveneens begrepen de niet-vervallen schuldvorderingen) van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. The Spreadmaker zal tevens gerechtigd zijn alle bestellingen in uitvoering te annuleren alsook alle overeenkomsten met de medecontractant te ontbinden. Voormelde geldt onverminderd het recht voor The Spreadmaker om schadevergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade. Voormelde zal tevens van toepassing zijn indien de medecontractant een aanvraag in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen (of buitenlands equivalent) indient, in staat van faillissement wordt verklaard, in vereffening of ontbinding wordt gesteld, of in elke andere omstandigheid waarbij het vertrouwen van The Spreadmaker in de kredietwaardigheid van de medecontractant geschokt is. Elke vorm van verrekening of schuldcompensatie door de medecontractant van eventuele vorderingen op The Spreadmaker met vorderingen van The Spreadmaker op de medecontractant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. The Spreadmaker heeft daarentegen te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de medecontractant te verrekenen met eventuele vorderingen die de medecontractant zou hebben op The Spreadmaker.

 

Leveringen

De leveringstermijnen worden steeds als richtinggevend en bij benadering opgegeven zodat de verkoper ten deze geen resultaatsverbintenis op zich neemt. De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk nageleefd, doch kunnen niet worden gegarandeerd. Te late levering kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling noch tot schadevergoeding. Het enkel verstrijken van de termijn zal nooit als ingebrekestelling kunnen aangezien worden. Levering geschiedt steeds op risico van de koper. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, lock out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

 

Overmacht

Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kunnen nakomen ten gevolge van een oorzaak onafhankelijk van haar wil (“Force Majeure”) zullen onze verplichtingen worden opgeschort tot het ogenblik dat wij opnieuw aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zonder dat dit in hoofde van de medecontractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst kan doen ontstaan.

 

Clausule van eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan ons bij wijze van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop. Wij kunnen, als de koper niet aan de bepalingen van de koopovereenkomst voldoet ten allen tijde de goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terugnemen. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.

 

Klachten

Klachten in verband met de niet-conformiteit van de levering of in verband met gebreken in de geleverde goederen zullen alleen ontvankelijk zijn indien de geleverde goederen onaangeroerd zijn gebleven. Elke wijziging of bewerking (van welke aard ook) van de geleverde goederen zal elk recht op schadevergoeding onherroepelijk doen tenietgaan. Om ontvankelijk te zijn dienen klachten binnen 8 dagen na ontvangst van de levering aan The Spreadmaker ter kennis te worden gebracht door middel van een aangetekend schrijven. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard. De omvang van de aansprakelijkheid van The Spreadmaker zal steeds beperkt zijn tot directe schade en tot ten hoogste het totale bedrag van de door The Spreadmaker aan de medecontractant in de desbetreffende bestelling geleverde goederen. The Spreadmaker zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade van welke aard ook. Indien er sprake is van directe schade zoals hierboven vermeld, zal The Spreadmaker te allen tijde de kwestieuze goederen kunnen terugnemen en vervangen door gelijkaardige goederen. De medecontractant zal in dat geval geen enkele aanspraak op enige schadevergoeding kunnen maken.

The Spreadmaker kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade als de producten verkocht worden in USA of CANADA, en als de producten verwerkt worden in babyvoeding.

 

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Op alle geschillen met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie, de beëindiging alsook alle gevolgen van overeenkomsten welke zijn afgesloten tussen de The Spreadmaker en de medecontractant, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en dit met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, ook indien slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, die tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting en exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.